Yoğurtlu Ekmek
Pestolu (Fesleğen Soslu) Ebruli Ekmek

Portakal Ağacı, Bilişim Rüzgarı'nda

<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;br/&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;a href=&amp;quot;http://video.msn.com/video.aspx?vid=a06d879d-f53e-430f-91e1-86d2385c016e&amp;quot; target=&amp;quot;_new&amp;quot; title=&amp;quot;portakalagaci.com&amp;quot;&amp;amp;gt;Video: portakalagaci.com&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>


TRT 2'de yayınlanan programlarında Portakal Ağacı'na da yer verdikleri için başta Çağdaş KAVAL olmak üzere tüm program ekibine teşekkür ederim...

Comments

hayırlı olsun hayırlarla anılmanız dileğiyle çok uzun süredir sizi zevkle takip eden kardeşlerinizden biri daha

ALLAH A EMANET OLUN.................

mrb hatice hnm,sitenizi sıksık ziyaret edip yemek tariflerinizi denemekteyim. çok başarılısınız tebrikler. bende iş hayatıma son verip evde vakit geçirmek adına bir yemek sitesi açtım.'yemekyesek.net' yaptığım yemekleri başkalarına tattırmayı severken şimdi internet üzerinden herkese gösterebilmeninm mutluluğunu yaşıyorum ama daha çok yeniyim sitemi ziyaret edip fikir verirseniz beni mutlu edersiniz.yorumunuzu bekliyorum.

"exper notebook" reklamında da 2.sn de olsa portakalagaci.com'a yer vemişler :)
tebrik ederim :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)