Yoğurtlu Ekmek
Pestolu (Fesleğen Soslu) Ebruli Ekmek

Portakal Ağacı, Bilişim Rüzgarı'nda

<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;br/&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;a href=&amp;quot;http://video.msn.com/video.aspx?vid=a06d879d-f53e-430f-91e1-86d2385c016e&amp;quot; target=&amp;quot;_new&amp;quot; title=&amp;quot;portakalagaci.com&amp;quot;&amp;amp;gt;Video: portakalagaci.com&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>


TRT 2'de yayınlanan programlarında Portakal Ağacı'na da yer verdikleri için başta Çağdaş KAVAL olmak üzere tüm program ekibine teşekkür ederim...

Comments

Çooook tebir ediyorum sizin adınıza çok çok sevindim... Yolunuz daha da bir açılsun inş...
Sevgielrle

haticecim masallah ......basarilarini okuyunca cok seviniyorum basarilarinin devami dilegiyle selamlar

Bende tebrik ediyorum Hatice ablacım,
Tabiiki kaliteli olan herşey layıkını buluyor diye düşünüyorum. Çok sevindim. Öpüyorum seni. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Hoşçakal:)))

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)