Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

tebrikler ....kizinizda gelecekteki mandalinaagaci masallah...

Şimdi yazını da okudum. Bütün bu okuyucu kitlesinin en büyük sebebi senin samimiyetin, içtenliğin bence. Dünyanın diğer ucunda da okunuyor olsan, yine aynı içtenlikle yazıyor olman. Herkese açık bir günlük gibi.

Tebrik ederim seni :)
Ayşe İkbal'i de ilk defa gördüm. Sana benziyor, maşallah.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)