Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

Genelde kaşığı kalem tutar gibi tutuyorum evet, tek farkla normalde kalem için sol elimi kullanıyorum:)

Tebrikleri için teşekkür ederim. Geçen hafta pek alışık olmadığım biçimde sosyal faaliyetlerde bulunmaktan tarif yazamadım. İnşallah yarın fotoğraf makinamda bekleyen annemin iftarından fotoğrafları yayınlayacağım.

Aslında Ayşe İkbal babasının bir minyatürü ama yanakları bana benziyor değil mi:)

halice hanim kasigi kalem gibi tutmussunuz....

Tebrikler canım,hem mavipatikler hem de bu haberden solayı...

Selamlar...

Sevgiler.....

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)