Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

Ben de yazilarina tamamen ara verdigin icin uzulup yine de arada sirada nolur nolmaz diye bakanlardandim. geri donusune cok sevindim, yeni bebeginiz hayirli olsun, ramazaniniz da mubarek olsun. hosgeldin tekrar gime sakin ha!

Aman Aman vallah en çok Ayşe İkbal dikkatimi çekti ne yalan söyliyeyim. Geleceğin Haticesi iş başında... Sloganda hazır.

Allah mutluluğunuzu, evinizin bereketini, huzurunu daim etsin inşallah..

Haticecim başarılarının devamını diliyorum. Ayşe İkbal'e de maaşallah nazar değmesin çok tatlı.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)