Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

Allah nazarlardan saklasın.çok güzel çıkmışsınız...Ayrıca tekrar hoşgeldiniz.

İyi ki tekrar döndün. Hem yemek hem de unu görsel anlamda karşındaki insanlara yansıtma konusunda çok başarılısın. Bu arada "Hayırlı ve sağlıklı" bir hamilelik süreci yaşamanı dilerim.
Sevgiler.

Merhaba Hatice hanım yazıyı okudum Beni çok duygulandırdı Başarılarınızın devamını dilerim Adaşım Ayşe İkbal çok büyümüş maşallah Allah bağışlasın
Sevgiler

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)