Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

masallah anne kız ne kadar güzelsiniz..yeniden yazılarınızı okumak çok güzel..bu siteye gerçekten yalnızca güzel tarifleriniz için girmiyoruz tabi ki..sevgi ve muhabbetle..

Hatice yazıyı okudum da ne doğru yazmışsın, aynen dediğin gibi sadece yemek tarifleri için gelmiyoruz sitene, emin ol samimiyetin ve iyi niyetin yazdığın her satırdan hissediliyor :)

Ben de başarılarından dolayı seni tabrik ediyorum, diğer yorum yazanların da belirttiği gibi gurur duydum seninle. İnşallah darısı daha güzel mutluluklarla, başarılarla.

Son olarak tatlı Ayşe İkbal'e maaşallah, Allah bağışlasın hem onu hem de doğacak bebişinizi :)

Sevgiler... :)

TEBRİKLER. SİTENİZİN UZUN ZAMANDIR TAKİPÇİSİYİM YEMEKLERİNİZ SOHBETİNİZ ÇOK GÜZEL.ARKADAŞLARIA DA SİZDEN BAHSETTİM AMA ONLAR SİZİ ZATEN BİLİYORMUŞ :) BANA DA BU ZAMAN KISMETMİŞ DEMEK Kİ.BU ARADA HERKESE HAYIRLI RAMAZANLAR.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)