Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

merhaba hatice hanım,

ben 1,5 aylık evli bir bayan olarak sitenizin mübdelası oldum.inanın her denediğim tarif müthiş oldu.sizi çok merak ediyordum, fotoğrafın yayınlanması çok iyi oldu.allah ailenizin bereketini,huzurunu daim etsin inş.uzun süredir yoksunuz galiba,umarım artık bu bir dönüştür.bizi güzel tariflerinizden mahrum bırakmayın.sizi ve sitenizi tanıdığıma çok memnun oldum.
hayırlı ramazanlar
bereketiniz bol olsun

Allah Ayşeikbli ve yeni doğacak minik yavruyu biricik Haticemize bağışlasın.Hatice Allah evlatlarının hayrını görmeyi sana göstersin.Sen. çok seviyoruz .Bşarıların daimolsun,öptüm llaha emanetolun.

Blogunuzu NewsWeek dergisinden duydum ve yazıyı büyük bir merakla okudum ve sizi tebrik etmek istiyorum. Umarım başarılarınızın ve güzel yazılarınızın devamı gelir.
Afiyetli günler dilerim.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)