Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

Hem geri döndüğünüze hem de bu habere çok sevindim, sevgilerle.

merhaba hatice,
uzunbir aradan sonra hoşgeldin, özlettmiştin kendini. yeni bebek hayırlı olsun.yeni projeler var mı?selamlar

Tebrikler . Başarılarınızın devamını dilerim .Bi şey dikkatimi çekti resimlerinizin hiç biri Cumaertesi ekindeki kırmızı gömlekli resminize hiç benzemiyor.Sanki o başka birisi .Hac dönüşü ve bu resim başka bi resim çok çok farklı birbirlerinden anlayamadım başka yerde görsem bu sizsiniz demem .

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)