Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

dönüş yzılarınızı okuduktan sonra yorum göndermeyi denedim ama hep kapalı yazısıyla karşılaştım geçte olsa bende hoşgeldiniz demek isterim öncelikle,başarılarınızıda can-ı gönülden tebrik ediyorum ve devamını diliyorum.

anne kız çok şekersiniz seni tekrar görmek beni çok mutlu etti tebrikler aynı zamanda çok özlemiştik seni ve tariflerini

Maşallah.çok tatlı:)nasılda büyümüş.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)