Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

Hatice Hanım Merhaba,
Öncelikle yeniden anne olacağınız için sizi kutluyorum Allah tamamını erdirsin. ve geri dönmenize çok çok sevindim sürekli siteyi açıp hep aynı yazıyı görünce suratım asılıyordu. yokluğunuzda kimbilir kaçkere menülerinizi baştan sona gezdim. yokluğunuzda nişanlandım ve bu nişan devresinde yoğun yaşanan ailelerin gelip gitmesinde hep sizin tariflerinizi uyguladım ve Allah sizden razı olsun hiç yüzüm kara çıkmadı. inşallah evliliğimde de sizin tariflerinizle misafirlerimi ağırlaya bilirim. bir daha bu kadar uzun ayrı kalmamak dileğiyle. Allaha emanet olun.

yıllardır sitenizi takip ediyorum fotoğrafçınızı ilk görüyorum kızınızıda tabi maaaşallahhhhhhh ....
paylaşımlarınızın devamını bekliyoruz ......
takibe ve tariflere devammmmm .......
sevgilerrrr......

yazinin tamamini nerden okuyabiliriz? Ayse Ikbal, masallah, hanfendi olmus!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)