Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

Bende çok tebrik ediyorum Hatice, Ayşe İkbal'ede bayıldım maşallah çoook tatlı...Hoşçakal.

Çok güzel bir haber bu, tebrik ederim. Kızınız da çok tatlı maşallah ve şimdiden mutfağa alışmış galiba. Bebeğinizi de tebrik ediyorum. başarılarınız daim olr inşallah.

Sevgili Hatice; çok sevindim bu habere. Hemen dergiyi alıp röpörtajı okumak istiyorum. Ayşe İkbal MaşAllah çok tatlı. Elbisesi etsy'den olmalı.:) Yanılıyor muyum? Başarılarının katlanarak devam etmesini diliyorum.
Sevgiler...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)