Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

Tebrikler... başarılarınızın devamını dilerim.. Kızınız çok tatlı maşallah..
Geçenlerde Tamek in sitesine tesadüfen girdiğimde bir yarışmadan bahsediliyordu. Yarışmaya katılan tarifler arasında başkalarının adıyla yarışmaya katılmış olarak sizin de fotoğraflarınızı gördüm.. Bilginiz var mı bilemiyorum.. Haber vermek istedim..

tekrar dönmenize çok sevindim. sürekli takip ediyorum bugünkü iftar menüm sizin sitenizden eminim çok güzel olacak başarılarınızdan dolayı tebrikler iyiki döndünüz yazılarınızı özlemiştik

Merhaba Hatice Hanım,
Ben yaklaşık 4,5 senedir sitenizi çok sevdiğim Ayşe arkadaşım aracılığyla tanıdım ve takipçisiyim.Sizin tariflerinizle sevdiklerimi ağırladım.Bu güzel ve yararlı siteniz için sizi tebrik ediyorum.Başarılarınızın devamını gönülden diliyorum.Sevgiler,

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)