Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

Allah'im sizi nazarlardan korusun ;) Maasallah cok guzel ve cok huzurlu bir aileniz var gibi gorunuyor buralardan. Ayrica kiziniz cok tatli ;) Umarim annesi gibi hamarat olur.

Hatice tebrik ederim.Bu çalışkanlık her zaman takdire şayan sen hakettiğin başarıyı yaşıyorsun.Rabbim herşeyi gönlünce eylesin inş.

Başrılarınızın devamını dilerim. Kızınız da sizin yolunuzda :))))
Armut dibine düşermiş :)))
Sevgiler

http://www.lezzetibol.com

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)