Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

dödügünüze cok sevındım her gun gelip gelmedınıze bakıp durdum neyse tekrar hosgeldınız ve Allah tamamına erdırsın kac haftalık oldu yavrunuz

hayırlı ramazanlar ve sevgilerle

Sonunda hasret bitti nasıl sevindim anlatamam.

Geçen bi yazar sizin için yaşam şeklini satıyor gibi bi cümle kurmuş. Bizim sizin siteyi takip etmemizin nedeni yemekler değil yorumlarınız hayat şeklinizmiş falan filan....


az haksız sayılmaz

siz başörtülü bir hanımında teknolojiyi kullanabileceğni ve içine kapanık olmadığını ispatladınız ..sevgilerimle

verdiğin ara çok uzun geldi, çok korkmuştum portakal ağacı maceram sona erdi diye, elhamdülillah döndün hatice, mavi patiklere de çok sevindim, darısı başıma:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)