Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

yaa maşallah ayşe ikbal hanım pek güzel bi kız olmuş.. ben de hep merak etmiştim sizi ve ayşe ikbali..iyiki bu fotoyu koymuşsunuz.. bu arada benim için de cok güzel oldu sitenizin varlığı.. özellikle iki sene önce evliliğimin ilk günlerinde.. teşekkürler hatice hanım..

içimden siteye tekrar bakmak geldi belki geri dönmüştür yeni bir şeyler eklemiştir diye düşündüm ve baktım ki bir sürü yeni yazı eklenmiş.tariflerini uygulamak kadar yazılarını okumak ta çok keyifli hatice abla.

Hosgeldin Hatice! Yeni farkettim geri dondugunu. Seni gormek guzel. Kizin da cok seker ve cin gibi gorunuyor. sevgiler.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)