Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

ve sonunda ayşe ikbal..maşallah ikinize de..pardon 3ünüzede:)))

ayşe ikbal ile sonunda tanışma fırsatını bulduk.çook tatlı maşallah allah bağışlasın

aman yarabbim bu ne şeker bir kızmış öyle bakışlarını yerim ben senin:))maşallah
hatice hanım kızınız tıpkı siz, yazınızı hemen okudum ordada 1. numarasınız...
samimiyetiniz için payşasımlarınız için tarifler için herşey için teşekkürler...
hayırlı iftarlar..

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)