« Gece Yarısı Mutfak Maceraları | Main | Annemin İftar Daveti »

24/08/2009

Comments

zerrin

Masallah nihayet gorebildim bu super cocugu.Canim benim ayni anneye benziyecegi kesin.Ikinizide opuyorum.

zeynep

canım harikasınız maşallah :)
Allah nazarlardan saklasın

zeynep

canim sitenin uzun zamandir takipcilerindenim tariflerini genelde deniyorum ve cok beyeniyorum sen ve kizin cok tatli cikmissiniz allah basarilarini daim etsin

ÖZLEM GÜVEN

TEBRİKLERRRR..

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)