Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

Hatice Hanım,
Sizin sitenizi birkeç yıldır severek takip ediyorum. Ama hiç yorum yazmak nasip olmamıştı. Sizin sayenizde yemek yapmayı sevdim.
Newsweek haber yapmak için daha iyi bir yemek blogu bulamazdı. Tebrik ediyorum.
Ayşe İkbal'le ne tatlı çıkmışsınız. Allah nazardan saklasın.
Hayırlı Ramazanlar ...

Maşallah!Çok misafir ağırladım sizin lezzetlerinizle Hatice Hanım.Bu vesile ile Allah razı olsun..Ve daha nice başarı ve güzellikler diyorum..

hatice sen bir harikasın.tebrik ederim canım,bu başarının her zerresini hakettin.sıcaklığın,doğallığın ve güzel tariflerinle,ha birde bende hayranlık uyandıran yakın aile ilişkinle....hepsine teşekkürler.kızkardeşlerim bana diyorlarki,sen mutfağa hiç ilgi göstermezdin,ne oldu sana son yıllarda.ben portakal ağacı ile tanıştım,işte bana olan buydu.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)