Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

maşallah çok tatlısınız.internette yemek tarifleri bakınca portakal ağacını buldum. yarınki tarifleri de sabırsızlıkla bekliyorm.başarılarınızın devamını diliyorum .Ayrıca mavipatikler hayırlı olsun.Allah tamamına erdirsin

Yılllardııııırrrr Sizi Okuyorum.Kızınız Babasına Çok Benzıyor Galiba.Fakat Siz Hakkımda Bolumunuzde ki Fotoya Benzerken İlk Evlendıgınız Zamanlarda Yayınladıgınız Mutfak Masanızdaki Kırmızılı Fotonuza Benzemıyorsunuz Çozemedım Ben Bu İsı:)Blogunuzu Çok Sevıyorumm Tarıflerınızı Kullanıyorum Lütfen ''Kırmızı Minderi'' de İhmal Etmeyin.

Haticecim maşallah Ayşe İkbal'e ne kadar güzel, ne kadar şirin ve ne kadar annesinn kızı olmuş. Tebrik ederim canım. Bu arada başarılarının devamını diliyorum. Harikasın!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)