Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

Süpersiniz maşallah analı kızlı.tebrik edrim Hatice hayatta hiç bişey tesadüf değildir ve emek vermeden bişeyleri sana sunmazlar.Burada başarının-çalışkanlığın-samimiyetin fotoğrafı yayınlanmış sanki.Bir okuyucunun dediği gibi evet gurur burda kullanılacak en doğru kelime galiba.Seninle gurur duyuyoruz-başarılarının devamını dilerim.Portakal ağacı hergeçen gün haklı olarak çıtayı biraz daha yükseltiyor ve devamı gelecek inşallah.O cin gibi bakan ufaklığı da öpüyorum.SAKARYA DAN SEVGİLER...

Çok garip hisler yaşattınız bana. Hiç tanımasam da sizi, bu başarılar ailemden biriymişsiniz gibi sevindiriyor ve gururlandırıyor beni. Aileniz için ne büyük mutluluk, illa ki sizin için de... Tebrik ediyor, bu güzelliklerin hep devam etmesini diliyorum...

Ne tatlı bir bebek o öyle.Maşallah.Ayşe İkbali ilk kez görüyorum.Ayrıca tebrik ederim.Nice başarılara inşallah.......

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)