Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

dergideki yazıyı http://www.newsweekturkiye.com/haberler/detay/31832/Annemin-tariflerini-kaybetmemek-icin sitesinde bulabilirsiiniz

O ne tatlı bir kız öyle. Cin gibi bakıyor valla gözleri. Ne kadar zeki olduğu resmen yüzünden okunuyor. Maaşallah. Allah nazardan saklasın. Sana çok benziyor Haticecim.
Ayrıca seni çoook tebrik ederim. Ne büyük bir mutluluk. Belki de içinden hiç tahmin edermiydim buralara geleceğimi diyorsun ama inan içtenliğin, samimiyetin, yazılarının akıcılığı ve tabii en önemlisi harika tariflerinle benim 1 numaram oldun. Hep takip ederdim, tariflerini yapardım, geç yazar oldum. Ama artık hep burdayım, sen de hep bizimle böyle devam et lütfen.
Başarılarının devamını içten diliyorum.

This is spectacular! Congratulations!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)