Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

canım benim çok tatlıymış o, Hatice iyi ki koymuşsun Ayşe İkbal'ni resmini doğrusu çok merak ediyordum, sana çok benziyor bence zeki zeki bakıyor gözleri, çok da büyümüş, Maşallah diyorum sana da çocuklarına da.. Bu arada newsweek için de tebrikler..

Masallah nihayet gorebildim bu super cocugu.Canim benim ayni anneye benziyecegi kesin.Ikinizide opuyorum.

canım harikasınız maşallah :)
Allah nazarlardan saklasın

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)