Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

selamlar sevgili hatice,,
yeniden dönüsüne inan cok sevindim..bu sitesiz bi sanal alem düsünemiyorum bile,,,ayrica 41 KERE maasallah "ayse ikbalimize".....
sevgiyle...

Ramazanınız hayırlı olsun...Naçizane blogumda yayınladığım tariflerden sonra bu muhteşem sofrayla karşılaşmak:) ne diyeyim ellerinize sağlık...Allah Oruçlarınızı kabul etsin...

tebrik ederim.İnşallah bir daha çıkarsınız.Ben Sizi Trt1 de görmüştüm.İnşallah bir daha görürüm

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)