Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

merhaba hatice hanım,

umarım sağlığınız iyidir.çarşamba gününden bu yana annenizin iftar fotolarını ve tariflerini sabırsızlıkla bekliyorum.ben de 1,5 aylık evliliğimin ilk misafirleri olarak kayınvalimdeleri cumartesi iftara davet edeceğim.çok heyecanlıyım aslında.menüyü ve sofrayı eklersiniz ben de fikir alırım diyordum ama nasip.
siz iyi olun yeter ki...
ayşe ikbale sevgiler...

Dönüşünüze çok sevindim. Mavi patiklere de...

Ayşe İkbal maşaallah kocaman kız olmuş annesiyle yarışıyor.

hatice hn. çok güzel bi tablo çok beğendim başarılarınızın devamı dileğiyle ...
ramazan ayında sizden güzel tarifler ve güzel sofralar bekliyoruz lütfen en kısa zamanda tariflerinizi bekliyoruz bu kadar aradan sonra artık hakettiğimizi düşünüyoruz...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)