Geçen Günlerin Ardından...
Arkadaş Sofrası

Pilleri Şarj Etmek

Belgrad

Her insanın kendini yenileme, şarj etme şekilleri farklı farklı... Babama sorsanız muhtemelen bahçesiyle uğraşarak ya da torunlarıyla bahçesinde oynayarak şarj ediyordur kendini, eşim sinemada tek başına bir film seyredince şarj oluyor... Bense pillerim 0'ı gösterdiğinde kendimi hep bu yolun başında buluyorum...

Belgradormani2

Belgradormani3

Belgradormani4

Belgradormani5

poğaçaları nihayet bitirdik, bir sonraki yazıda da karşınıza çıkmayacaklar:)

Belgradormani6

Bir de bu enerjinin hafta sonuna kadar bana yetmesinin bir yolunu bulabilsem şimdi... peki siz pillerinizi şarj etmek için ne yapmayı seviyorsunuz?

Comments

ben nasıl şarj oluyorum,
yürüyorum
yürüyorum
yürüyorum....

SELAMUN ALEYKÜM..EGE VEYA MARMARA TARAFLARINDA DENİZ VE KAPLICA BİRARADA TAVSİYE EDEBİLECEĞİNİZ BİR TERMAL VAR MI ACABA..SEVGİLER..

Hatice piller yeterince sarj olmadi sanirim:) baksana bir haftadir portakal agacinin dallari bos...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)