« Portakallı Limonata | Main | Tavuklu Makarna Salatası »

07/05/2012

Comments

Ozlem Eser

Pecete halkalarin oyuncak sandigindan çıkması çok güldürdü beni. Zira bu manzara bizim evden tanıdık geldi:)

sirince

hatice bacım yine her zaman ki gibi süpersin..senden bir isteğim var eger mümkünse battaniyenin yakın çekim fotolarını koyabilirmisin bende yapmak istiyorum..son ki cümlen için..güzel gören güzel düşünür güzel düşünen hayatından lezzet alır:))))

güneş

İnşaallah bende hep bu bakış açısıyla bakabilirim...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)