« Mutfağınızda Buz Devri | Main | İpek Hanım Çiftliği »

03/01/2014

Comments

Selin

Inanilmaz derecede guzel ve insanin icini acan, mutluluk veren bir yer. Herkesin hayalidir tabikide gormek ve boylesine yemyesil bir yerde yasamak. Bende hayalimi gerceklestiriyorum ve profesyonel is yasantisindan ciftcilige gecisimi e http://www.cevizhane.org/hakkimda-2/

    cevizhane websitemde yaziyorum. Yemyesil bir doga beni bekliyor.

bekar anne

şimdiye kadar gitmediğim için kendime çok kızdım.
Teşekkürler paylaşımınız için.

ÖZLEM

çok güzel bir alternatifmiş
nasıl da kaçırmışız bu kadar zamandır.
ellerinize sağlık..
özlem..

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)