« Unlu Börek | Main | Krep Tarifi »

25/11/2014

Comments

alvina kap modelleri

eline sağlık hocam keyifle okudum

burcin

Bu oyunlari detaylandirsaniz keske bazilarjni hayal bile edemedim..bende kizimla deniycem hemen😘

Zuhal

Sizin çocuklarınızla yaptıklarınızı görünce, içimi kesinlikle sizin kadar iyi bir anne olamayacağımın endişesi kaplıyor. Maşallah, Allah huzurunuzu hiç bozmasın.

ayakkabı saklama kutusu

teşekkürler hocam güzel yazı

Hatice

Ah keske Aysegul'cum...

Aysegul

Hadi gelin bizlerle Thanksgiving Parade izleyin, ofisten. :) Bizde tatiliz.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)