« Öğretmenler Günü Hediyesi | Main | Matematiği Eğlenerek Öğrenmek »

14/11/2014

Comments

YONCA

Davetin de kendin gibi zarif. 3 çocuklu sana zahmet vermek istemem kıyamam. Davetine geldim, yedim çok lezzetli olmuş ellerine sağlık diyelim sevgili Haticem..

bedia

Hatice hanim 12 yildan sonra sonunda istanbulumuza kavustuk. Baligi da cok severiz. 3 cocuklu bizi davet edebilirsiniz. Ustelik senelerdir takipcinizim

ülkü alpay

Sitenizi severek takip ediyorum

ayse

Ben ben ben

zuhal

ayyy süper ben gelmeyi çok isterdim:)

esra

süper görünüyor balığı bizde cok severiz..

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)