« Matematiği Eğlenerek Öğrenmek | Main | Kolay Kahvaltı Tartı »

18/11/2014

Comments

plastik tabure fiyat

Paylaşım için Teşekkürler

Elif

İyiki döndünüz. Bi daha bu kadar uzun ara vermeyin; özledik sizi...
Hediye sepetlerini de bunu da çok beğendim. Ben de nerde kullanılabilir düşünmeye başladım hemen.

gülihan

çok güzel fikirler

serpiltkn

selamlar, ne olmuş sizin blog...epeydir sizde ahreket yok diye bende bakmaktan vazgeçmiştim..şimdi bir tarife bakmak için girdiğimde değişikliği görüp şaşırdım..iyimi olmuş bilemedim..alışkanlıktan gözüm eski halini arıyor...hayırlı olsun...artık yemek konusundan ziyade başka şeylere yönelmişsiniz... bir zaman sonra konu tıkanıyor haklısınız....

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)