« Ev Yapımı Sucuk | Main | Pancar Salatası »

16/11/2017

Comments

Tuhfe

Selamlar sevgili Hatice, ben de bir tarif ararken okudum yazını. Başınız sağolsun. Rabbim sabırlar versin. Bu arada kitabın için de tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim.
Sevgilerimle, Tuhfe

Dinsel Sali

Merhaba Hatice Hanim,

Tam simdi sizin arsivinizi bir kurabiye tarifi bulmak icin kurcalamak isterken, bu yazinizi gordum :). Dogrudur, epey uzun zamandir bloga yazmadiniz, fakat unutmayin ki cogumuz buraya herhangi bir tarif icin sizi ziyaret ediyoruz. Ne olursa olsun, siz bizim icin tarifler icin tek kaynak olacaksiniz. Romanya'dan kucak dolu sevgiler,

Saglicakla kalin,

Dinsel Sali

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)