« Yeşil Mercimekli Semizotu | Main | Mayıs-Haziran 2019 »

20/03/2019

Comments

Nazan

Merhaba Hatice hanım! Çok sevindim blogu güncellediğinizi görünce! Instagram kullanmadığım için sizi pek takip edemiyordum epeydir. Geçenlerde rastgele tarayıcıdan girmiştim instagramınıza ve podcast’a başladığınızı öğrendim. Ne kadar sevindiğimi anlatamam! Maalesef doğru dürüst Türkçe bir podcast bulmak çok zor (tavsiye edebilecekleriniz var mı?) ve ne zamandır aklımdaydı, “Hatice hanım bir podcast yapsa ne güzel olur” diye düşünüp duruyordum.

Takvim için de teşekkürler! Pazar gününden başlamanız için özel bir sebep var mı acaba? O şekilde olunca benim kafam çok karışıyor; çalışma günleri bir tarafta, tatil günleri bir tarafta olunca daha rahat oluyorum nedense.

Kolaylıklar diliyorum tüm işlerinizde. Selam ve dualar!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)