Ezber Bozan Kadınlar
Kandil Simidi

Yiyorum, Doymuyorum?

IMG_6238

Yaklaşık bir yıldır farklı alanlarda yaptığım Podcast Serisi'ne bugün yeni bir bölümü; "Emanete Sahip Çıkmak"ı ekliyoruz. Dyt. Gülsevim Kurt ile sizden gelen sorular ışığında yaklaşık 1 saat sohbet edip çözüm önerilerini konuşuyoruz. Bugünkü ilk bölümümüz "Yiyorum, Doymuyorum?" Dilerseniz alttaki podcast çalardan (listen in browser) linkine tıklayarak ya da soundcloud.com adresinden telefonunuza soundcloud uygulaması indirip abone olarak dinleyebilirsiniz.

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)