Muhallebili Kabak Tatlısı Pastası
Ajvar Sos

Poğaçalar

Unknown-3

Blogdaki poğaça tariflerini arayıp durmayayım diye hepsini bir araya topladım bugün, işte bugüne kadar tariflerini paylaştıklarım: 

Comments

Hülya hn Merhaba, instagramda portakalagaciilesagliklibeslenme etiketimde glutensiz tariflerimi bulabilirsiniz. çok sevgiler....

Merhaba Hatice hn,
Tarifleriniz çok güzel yapması kolay severek sizi takip ediyoruz.
Çölyak hastaları için de GLUTENSİZ pastalar poğaçalar denediniz mi hiç?

eğer varsa böyle tarifleriniz sayfanızda Glutensiz Tarifler başlığında paylaşırsanız çok memnun oluruz benim kızım ÇÖLYAK hastası yiyecek konusunda çok sıkıntımız var.

Kolay gelsin,elinize -emeğinize sağlık

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)