Elmalı Turta (Videolu Tarif)
Ev Pizzası (Videolu tarif)

Cevizli ve Semizotlu Cacık (Videolu Tarif)

045B0AAF-8337-4982-82D5-11A0740DF336

Yazın en sevdiğim yiyecekler soğuk soğuk yenen, kolayca hazırlanan ama aynı zamanda da doyurucu olan salatalar! Annemin semizotu salataları ve cacıcığı ayrı ayrı meşhurdur bizim ailede. 

 

Semizotu salatası yapacağı zaman yaprakları tek tek kopararak hazırlar. “Aman anne yaaa! Kim uğraşacak bununla!” der, bir yandan da gömülürüz salataya. Bazen ceviz de koyar... Cacık yaptığı zaman salataları biraz iri doğrar, servisten hemen önce de buz küpleri atar cacığa! Allahım nasıl serin serin gelir o cacık. 

 

İşte ben de annemin bu iki efsanesini birleştirdim, yapraklarını tek tek kopardığım semizotu, süzme yoğurt, salatalık, ceviz, zeytinyağı, nane...

 

Önce yoğurdu salatalıkla karıştırdım, zeytinyağı, nane, tuz ve biraz cevizle karıştırdım. Tabağa önce semizotunu, üzerine cacığı, en üste tekrar biraz zeytinyağı ve ceviz. Tek başına bile çok doyurucu oldu. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)