Labneli Poğaça (Videolu Tarif)
Kuru Meyveli Kek

Yeniçarohori (Küçükköy), Ayvalık (Videolu Gezi)

0EDF65FA-132F-419F-A9AC-FC7B892974DD

 

Bu seneki Ayvalık Gezimizde keşfettiğimiz Yeniçarohori (Küçükköy)den notlar... Burası bir Boşnak Köyü ve şu anda cafeler, sanat atölyeleri ile dolu. Bu gezimizde bize sabırla uzun uzun bilgiler veren Artura Sanat Galerisi’nden Uğur beye, Kuca Sanat Atölyesine, Vintage Art Home’dan Rabia hanima, Rıza Tokgöz Kahvehanesi’nin çalışanlarına çok teşekkür ederim!

Comments

Çok şirin ve görülmesi gereken bir köy.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)