Comments

portakallı revani için olan sitelerin ikisi açılmıyor.ve başka sitelerde de portakallı revani baktım ama herkes bi değişik yapmış.ben daha önce (şimdi açılmayan) o linkten ulaşarak yapmıştım ve süper olmuştu ama tarifi kaydetmeyi unutmuşum (ilk defa)
şimdi aynısına nasıl ulaşabilirim.
Bu arada mutfak namına hiçbirşey bilmeyen bir hatun olarak siteniz ve tarifleriniz sayesinde harikalar yaratıyorum.
Elinize sağlık...

Günaydın..sütlü tatlılar etkinliği'me destek olursanız çok mutlu olurum...güzel bir hafta sonu diliyorum...

Arkadaşım yazımı gördüm. Teşekkürler.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)